İcra Takibi

İcra Takibi

İlamsız İcra Nedir?

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu, devlet eliyle tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takibe denir. İlamlı ve ilamsız olmak üzere 2 tipte icra takibi vardır. İlamlı icra, bir mahkeme kararı doğrultusunda başlatılan icra türüdür. İlamsız icra ise ortada bir mahkeme kararı olmaksızın para ve teminat alacaklarının tahsiline yönelik başlatılabilecek icra türüdür. Bununla birlikte, para veya teminat niteliğinde görülmese de kiralanmış olan bir taşınmazın tahliyesi de İcra Müdürlüğü’nden ilamsız icra yoluyla istenilebilir. İtiraz süresi içerisinde itiraz edilmezse ödeme emri ve icra takibi kesinleşir. Buradan da anlaşılacağı üzere; 7 günlük süre, hak düşürücü süredir. İcra takibine ilişkin ayrıntılı bilgiye, sitesi üzerinden anında erişebilirsiniz.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Elinde çek, senet ve poliçe gibi kambiyo senedi ya da ilam (mahkeme kararı) olmayan alacaklı, alacağı rehin veya ipotekle de temin edilmemişse, İcra Müdürlüğü’ne giderek genel haciz yöntemiyle takip başlatabilir. İcra takibi başlatılabilmesi için takip talebine, alacağın varlığına yönelik bir belge ekleme zorunluluğu bulunmaz. Alacağın ispatına ilişkin belgelerin eklenmesi, alacağın ispatına yardımcı olacağından yerinde bir eylem olacaktır. İlamsız icra takiplerinin, yetkili icra dairelerinde açılması gereklidir. Taraflar arasında geçerli olan bir yetki sözleşmesi mevcut değilse borçlunun yerleşim yerinde bulunan icra dairesi yetkili merci haline gelir. Şayet para alacağı ya da teminat sözleşme kaynaklıysa sözleşmenin ifa edileceği yerin icra dairesi de bahse konu takipte yetkili merci olur. Genel haciz yöntemiyle başlatılan ilamsız icra takibinde borçlu, icra idaresi tarafından kendisine gönderilmiş olan ödeme emrine 7 gün içerisinde itirazlarını bildirirse takip durur.